fbpx

REGULAMIN

REGULAMIN USŁUG SZKOLENIOWO ROZWOJOWYCH

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 44-310 Radlin, ul. Rybnicka 347 (dalej CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością).
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2022 do odwołania.

§2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

 1. Szkolenie/kurs – usługa szkoleniowa świadczona przez CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Szkolenie grupowe – usługa szkoleniowa opisana w ofercie szkolenia zamieszczonej na stronach internetowych Organizatora i realizowana zgodnie z góry ustalonym harmonogramem szkolenia przeznaczona dla grup nieprzekraczających 8 osó
 3. Szkolenie indywidualne – usługa szkoleniowa każdorazowo indywidualnie ustalana ze Zgłaszającym/Uczestnikiem
 4. Organizator – CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 44-310 Radlin, ul. Rybnicka 347 numer NIP 642-322-62-98,
 5. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zgłoszenia na szkolenie. Zgłaszający uprawniony jest do zgłoszenia na szkolenie innego uczestnika.
 6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu poprzez przesłanie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego na szkolenie” lub informacji o wyrażeniu takiej woli w przypadku kiedy uczestnikiem nie będzie zarazem podmiot zgłaszający.
 7. Potwierdzenie – wiadomość email lub poprzez kontakt telefoniczny, wysłana do Zgłaszającego na szkolenie, potwierdzająca wpisanie na listę uczestników szkolenia.
 8. Regulamin – regulamin świadczenia usług edukacyjnych
 9. Rezygnacja ze szkolenia – oświadczenie Zgłaszającego o wycofaniu uczestnika z udziału w szkoleniu, przesłane do Organizatora za pomocą wskazanej poczty elektronicznej lub operatora pocztowego,
 10. Zgłoszenie – prawidłowo wypełniony przez Zgłaszającego „Formularz zgłoszeniowy na szkolenie”
 11. Klient – osoba poddająca się Zabiegowi w ramach przeprowadzanych przez Organizatora szkoleń/kursów w tym przedmiocie.

§3 Organizacja

 1. Informacja o organizowanych szkoleniach przez CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością każdorazowo zamieszczona jest na stronach: akademialabeauty.pl Organizator organizuje szkolenia w formie szkoleń grupowych oraz szkoleń indywidualnych.
 2. W przypadku szkoleń indywidualnych przedmiot szkolenia, harmonogram szkolenia oraz warunki przeprowadzenia szkolenia każdorazowo zostaną ustalone z zainteresowanym podmiotem.
 3. Szkolenia grupowe realizowane są zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w ofercie szkolenia zamieszczonej na stronach internetowych Organizatora.
 4. Organizator szkoleń zapewnia udział osoby prowadzącej szkolenie stosownie do opisu Szkolenia jednak plan szkolenia może ulec zmianie;
 5. Organizator zapewnia materiały wspomagające efekty uczenia się.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dotyczących przeprowadzanych przez niego szkoleń zamieszczonych na stronach innych niż strony internetowe Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 7. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest:
  – przesłanie wypełnionego Zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na akademialabeauty.pl – akceptacja postanowień Regulaminu
  – wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Zgłaszającego/Uczestnika pozyskanych na potrzeby szkolenia
  – dokonanie opłaty za szkolenie zgodnie z ogłoszeniem zawartym na stronach internetowych Organizatora
 8. Po otrzymaniu wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego na szkolenie”, Organizator najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia prześle Zgłaszającemu, na adres mailowy wskazany w formularzu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 9. Organizator uprawniony jest do weryfikacji zgłoszenia poprzez kontakt ze Zgłaszającym pod wskazanym numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 1. W celu utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług liczba uczestników szkolenia jest ograniczona w zależności od tematyki szkolenia. O wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą 20% zaliczki wpłaconej z chwilą  pisemnego zgłoszenia uczestnictwa i otrzymanego pisemnego potwierdzenia na poczet uczestnictwa w kursie.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub umieszczenia go na listę rezerwową, w przypadku nadesłania Zgłoszenia po zamknięciu listy. O podjętej decyzji Organizator poinformuje Zgłaszającego.
 2. Organizator uprawniony jest również do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku:
  – braku wymaganej ilości uczestników zainteresowanych szkoleniem;
  – prowadzenia przez Zgłaszającego/Uczestnika działalności konkurencyjnej względem Organizatora
  – innych ważnych powodów – bez podawania przyczyny
 3. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych przez Zgłaszającego na poczet szkolenia środków.

§4 Warunki płatności

 1. Aktualne ceny szkoleń i kursów znajdują się na stronie akademialabeauty.pl Ceny wskazane na powyższej stronie internetowej są cenami jednostkowymi za udział w szkoleniu, chyba, że co innego wynika z opisu Usługi. Ceny zawierają wszystkie podatki i są wyrażone w PLN.
 2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, egzamin, certyfikat ukończenia szkolenia.
 3. Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 4. Osoby, które wypełniły i przesłały „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu” zobowiązane są do wniesienia min. 20% wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników w terminie 3 dni. Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.
 5. Opłatę za szkolenie należy wnieść na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez ING Bank S.A. o numerze: 96 1050 1344 1000 0092 8053 4190
 6. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia, ilość uczestników, nazwę osoby lub firmy Zgłaszającego;
 7. Faktura VAT  zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia lub zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia.
 8. Dla stałych klientów istnieje możliwość negocjacji zniżek, udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami.

§5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora, zmiana osoby prowadzącej szkolenie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestnikó
 2. Wymagana minimalna ilość uczestników w szkoleniach grupowych wynosi 2 (dwie) osoby.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.
 4. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający przekaże Organizatorowi w terminie 3 dni od uzyskania informacji o odwołaniu szkolenia dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za szkolenie tj.:
  – zwrot wniesionych przez Zgłaszającego opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
  – zaliczenie przez Organizatora wpłaconych środków na poczet opłaty za uczestnictwo w szkoleniu, które odbędzie się w terminie późniejszym.
 5. W przypadku braku lub nieterminowego przekazania przez Zgłaszającego dyspozycji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Organizator zaliczy dokonaną wpłatę na poczet szkolenia zaplanowanego w terminie późniejszym.
 6. Organizator poinformuje Zgłaszającego drogą elektroniczną o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 7. Organizator zastrzega sobie zmianę osoby prowadzącej szkolenie. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie może wpłynąć na poziom szkolenia.

§6 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie:
  – do 14 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 20% ceny szkolenia.
  – krótszym niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kursu – Zgłaszający na szkolenie zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.
 2. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej informacji do Organizatora wynikająca z potwierdzenia jej otrzymania.
 3. Brak rezygnacji ze szkolenia, brak wpłaty lub nieobecność Uczestnika na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia Zgłaszającego od obowiązku uiszczenia 100 % ceny szkolenia.
 4. Od kwot podlegających zwrotowi Zgłaszającemu nie przysługuje uprawnienie do naliczania odsetek.
 5. W przypadkach szczególnych, Organizator może podjąć decyzję o odstąpieniu naliczenia ww. opłat.
 6. W każdym czasie Zgłaszający może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.

§7 Ukończenie szkolenia

 1. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretyczno-praktycznego, który zostanie przeprowadzony po przeprowadzeniu szkolenia.
 2. Egzamin, o którym mowa zostanie przeprowadzony w obecności komisji składającej się co najmniej z dwóch osó
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania przebiegu egzaminu w formie dokumentacji fotograficznej lub nagrania video.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu sporządzony zostanie protokół.
 5. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu końcowego Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny za szkolenie.

§8 Prawa autorskie

 1. Treść wykładów i materiałów szkoleniowych chroniona jest prawem autorskim i nie może być rozpowszechniana ani wykorzystywana w jakiejkolwiek formie bez zgody CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem możliwości korzystania przez Uczestnika z powyższych materiałów w celach osobistych.
 2. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie przebiegu szkolenia, późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń oraz na użycie ich wizerunku, podobieństwa, głosu. Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych pod warunkiem, że zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające wizerunek podobieństwo Uczestnika szkolenia będą wykorzystywane jedynie w celu marketingu Organizatora szkoleń.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez innego Uczestnika szkolenia bądź Klienta.

§9 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: 44-310 Radlin, ul. Rybnicka 347.
 2. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
 3. Zgłaszający/Uczestnik może fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów marketingowych Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku ich niepodania, zamawiana przez Panią̨/Pana usługa nie zostanie wykonana.
 4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:
  – zawarcia i realizacji umowy o oświadczenie usług szkoleniowych i kosmetycznych
  – udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);
  – zapewnienia bezpieczeństwa klientom i innym osobom przebywającym na terenie CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością za pomocą̨ monitoringu firmowego;
  – spełnienia obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej) do przetwarzania danych osobowych także w celach marketingowych administratora (Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  – dochodzenia ewentualnych roszczeń́ w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń́, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.)
 6. Dane osobowe Uczestnika będą̨ udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. itp. Ponadto CPW Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością będzie udostępniać́ dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać́ z przepisów prawa oraz dane będą̨ przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują̨ to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Dane nie będą̨ przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  – sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  – żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  – przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 8. Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są̨ przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść́ skargę̨ do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
 9. W przypadku konieczności udzielenia dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chęci skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: +48 606910328 lub mailowy pod adresem: kontakt@akademialabeauty.pl

§10 Reklamacje

 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora szkoleń z dopiskiem w tytule wiadomości „Reklamacja”  w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, opis powodu reklamacji oraz wskazać żądanie.
 3. Organizator szkoleń rozpatruje reklamacje i powiadamia Klienta o jej wyniku najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 4. Klient ma prawo do odwołania od decyzji w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

§11 Zakres odpowiedzialności

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych.

§12 Kontrola wewnętrzna

 1. Nie rzadziej niż raz w roku podczas prowadzonych szkoleń będzie dokonywana   hospitacja zajęć na przykładzie której ocenie zostanie praca trenera. Uwagi i spostrzeżenia wpisane zostaną w dziennik szkoleniowy

§13 Sytuacje nieoczekiwane

 1. Na pół godziny przed każdym szkoleniem pełnimy dyżur telefoniczny . W sytuacjach nieoczekiwanych (np. brak trenera) proszę dzwonić pod numer telefonu Organizatora szkolenia Agnieszka Fibic 606910328, Ewelina Gajewska 570660110.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Przesłanie prawidłowo wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego na szkolenie” oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem umowy o świadczenie usług edukacyjnych na warunkach opisanych w Regulaminie.
 2. Katalog standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania pracowników regulowany jest odrębnym Kodeksem etycznym
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.